Informace o projektu Moderní kronika obce

Moderní kronika obce je rozve­dením a konkre­ti­zací zákonné povin­nosti vést obecní kroniku (zákon 132/2006 Sb., o obec­ních kronikách). Koncept Moderní kroniky obce (MKO) je posta­ven na zachy­cení mizejícího svědec­tví o podobě české kulturní krajiny v období po II. světové válce a o jejích pozdějších proměnách, přič­emž hlav­ním cílem MKO je ucho­vat a aktivně zpros­třed­ko­vat takovýto obraz krajiny pro další gene­ra­ce. Základ­ním prin­ci­pem je doku­men­tace obrazu krajiny zazna­me­naného ve vzpomín­kách míst­ních obyva­tel (vlast­ních i zprostředkovaných).

Moderní kronika obce je doku­ment obsa­hující textové, obra­zové a zvukové záznamy o mentál­ním obraze historické a souč­asné krajinné struk­tuře a o hodnotách kraji­ny. Mentální pamětí krajiny je myšlen obraz krajiny ve vzpomín­kách míst­ních obyva­tel. Výstup může mít podobu multi­me­diál­ního nosiče či webové stránky obsa­hující audio­nahrávku rozho­voru s pamět­níky dopl­něnou obra­zovým materiálem (fotog­ra­fie a videozáz­nam) místně souvi­sejícím s ústně popi­so­vanými loka­li­tami či událost­mi. Historický kontext je s ohle­dem na vývoj krajiny a společ­nosti vyme­zen zejména obdobím po II. světové válce, zájmové časové období lze však modi­fi­ko­vat dle konkrét­ních poža­davků obce.

Primár­ním účelem Moderní kroniky obce je iden­ti­fi­ko­vat, analy­zo­vat a trvalým způso­bem doku­men­to­vat mizející svědec­tví o podobě české kulturní krajiny v průběhu minulého století zachy­cené ve vzpomín­kách obyva­tel a učinit je souč­ástí kultur­ního dědic­tví obc. Vedlejším cílem je upozor­nit právě na nenáv­rat­nost mizejícího svědec­tví o podobě české poválečné kraji­ny, samozřejmě se zřete­lem ke značně subjek­tiv­nímu vnímání tohoto obrazu samot­nými nosi­teli vzpomínek. Z tohoto důvodu si také meto­do­lo­gický přís­tup neklade za cíl přinést reál­nou podobu historické kraji­ny, její výstupy jsou však kromě trvalého zachování nového typu infor­mací o krajině použi­telné jako podklad pro krajin­né, územní a stra­te­gické plánování na místní úrovni.

Koncept moderní kroniky obce je určen všem aktérům rozvoje obcí na lokální a mikro­re­gionální úrov­ni. Především je však určen pro starosty jako hyba­tele obec­ního živo­ta, může být ale použit i výkon­nými orgány spolu­pra­cujících struk­tur (např. místní akční skupi­ny, mikro­re­gionu a dobro­vol­ného svazku obcí), míst­ními škola­mi, kultur­ními spolky a nezis­kovými orga­ni­za­cemi obecně a v nepo­lední řadě též občany.

Více informací na https://zanikla-sidla.cz/projekt/.